Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.3 Language: hu Author(s):  Bokor Tamás
Title: Individuumok és álindividuumok az interneten Subtitle: Reflexiók a digitális nomádok Janus-arcú közegéről Abstract: A cikk megvizsgálja a virtuális és reális világ határán mozgó individuumok viszonyainak elmúlt húszévnyi változását a digitális hálózati média fejlődésének tükrében. Bár kezdetben úgy tűnt, hogy a mobil információs társadalom technológiái a modernségben nem hoztak sok változást az individualitás kifejeződése szempontjából, az elmúlt húsz év árnyalta a képet. A virtualitás és realitás határán egyensúlyozó individuum már nem két világ polgára, hanem egyé, amely magába foglalja a konvergáló virtualitást és realitást. A tér- és időkereteket már nem uralják a „digitális nomádok”: a virtualitás és a realitás korábban szétválasztható színterei egyetlen világgá állnak össze. A digitális hálózati média humán ágensei mellett a hálózat technológiai gépi ágensei mindinkább egyenrangú partnerekké válnak. A digitális nomád metaforája ezért sem állja már meg a helyét: aki korábban egyedül vándorolt a feltáratlan, kiaknázatlan területeken, most számtalan társsal együtt – úgy más individuumokkal, mint gépi ágensekkel – halad, és „nomádsága”, szabadsága már csak látszólagos. A gépi ágensek sokasodása miatt ember és gép szimbiózisa a jövőben fokozódni látszik, új megbékélés igényét támasztva emberi és gépi ágensek között.

Title: Individuals and pseudo-individuals on the Internet Abstract: The article observes the changes in the relationships of individuals moving on the border of the virtual and real world over the past twenty years considering the development of digital network media. Although it seemed earlier that the technologies of the mobile information society in modernity did not bring much change in terms of the expression of individuality, the last twenty years have nuanced the picture. The individual balancing on the border of virtuality and reality is no longer a citizen of two worlds, but one that includes converging virtuality and reality. Spatial and temporal frameworks are no longer dominated by “digital nomads”: the previously separable and separated scenes of virtuality and reality merge into a single world. Besides the human agents of digital network media, the machine agents of the network are increasingly becoming equal partners. The metaphor of the digital nomad is therefore no longer valid: he who used to wander alone in unexplored, untapped areas is now moving with countless companions, both other individuals and machine agents, and his “nomadism,” his freedom remain apparent. Due to the proliferation of machine agents, the symbiosis of man and machine seems to increase in the future, raising the need for new reconciliation between human and machine agents.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.