Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XV.2015.3.2 Language: hu Author(s):  Tóth János
Title: Mozgó-képek Subtitle: szisztematikus áttekintés a muszlimok médiareprezentációjáról kortárs szociológiai kutatásokban Abstract: Ebben a tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a főképp nyugati tudományos kutatói környezetben megtermelt, kortárs tudományos eredményekben hogyan jelenik meg a média és a muszlimok viszonya, valamint, hogy ezen eredmények létrejöttének körülményeiben milyen hasonlóságokat és eltéréseket lehet felfedezni. Az Európát az IS közép-keleti tevékenysége, a szíriai polgárháború és más okok miatt az elmúlt években egyre nagyobb mértékben érinti a muszlim bevándorlás jelensége. Ez, továbbá a bevándorló muszlimok és a többségi nemzet közti interakciók problémái indokolttá teszik ezeknek a közelmúltbeli tudományos eredményeknek részletesebb, a tematizáció, a geográfiai eloszlás, a vizsgált minták és a mintaméret, az adott kutatáshoz elnyert támogatások és más egyéb releváns szem- pontok szerinti metaelemzését. A következőkben bemutatjuk a kitűzött célok megvalósítását egy N=160 szakcikkből álló mintán, a muszlimokról szóló kutatások (N=33) kiválogatását követő szisztematikus analízis lefolytatásával és a média szerepét és hatását vizsgáló tematikus elemzéssel. Azt találtuk, hogy a vizsgált mintán belül a médiában megjelenő muszlim-képek három fő típusa azonosítható: Az erőszakot individuális vagy állami szinten alkalmazó entitás, az erőszakot elszenvedő áldozat, illetve a „nyugattal” kulturálisan és viselkedésileg szembenálló idegen.

Title: Moving Images Subtitle: a Systematic Analysis on the Media Representation of Muslims in Recent Sociological Research Abstract: In this study, we are looking for an answer to the question of how the relation of media and muslims is represented in contemporary scientific results, produced mostly in a western research environment and, furthermore, of what similarities and differences can be shown between the circumstances characterizing the emergence of these results. As a result of IS’s activities in the Middle East, of the current civil war in Syria and of other causes, Europe is increasingly affected by the phenomenon of muslim immigration. This, as well as the problematics of national majority-Muslim minority interactions make the goal of conducting a meta-analysis of recently published results reasonable, focusing on issues of thematization, geographical distribution, analyzed samples and sample sizes as well as on grants obtained by the authors for a specific research. In the following, we realize our research objectives through conducting a systematic analysis on a section (N=33) of a larger (N=160) sample of peer-reviewed articles, and by a thematic analysis of the same section focusing on the role and influence of various media. We found that within the sample, images of Muslims in the media can be categorized in three main types: An entity using violence at the individual or state level, a victim of violence, and an outsider culturally or behaviorally in defiance of the West.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.