Articles View

ID 775
Authors Z. KARVALICS László
Title D’Artagnan még kitart. Az információs társadalomról, húsz év után
Title (translation) D’Artagnan still holds on. On the Information Society, twenty years after
Subtitle
Subtitle (translation)
Keywords információs társadalom, társadalmi makroevolúció, bürokratikus kontroll, digitális transzformáció, humán gazdaság, humán technológia
Keywords (translation) information society, social macroevolution, bureaucratic control, digital transformation, human economy, human technology
Issue 2021/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.1.2
Abstract A lap egykori alapító főszerkesztője azt vizsgálja, hová jutott az információs társadalom narratíva az indulás (2001) óta eltelt húsz év alatt. Úgy véli, hogy azokra az alapkérdésekre, amelyeket egykor az információs társadalom elméleti irodalma tett fel, ma a társadalmi makroevolúcióval és a civilizációs kihívásokkal foglalkozó elemzések válaszolnak. A jövőt fürkészve pedig nem a posztinformációs társadalom körvonalainak keresése zajlik, hanem a posztbürokratikus kontrollstruktúra lehetségességéé. Az információ-és tudásgazdaság mellé felzárkózik a humángazdaság, az információtechnológia és a humán technológia, az új kulcsszavak pedig a digitális transzformáció köré rendeződnek, élükön a mesterséges intelligenciával és az adatkultúrával. A japán Society 5.0 koncepciót, amely a technológiai apparátust eszköznek tekinti ahhoz, hogy elvezessen egy haladottabb, humánusabb, emberléptékűbb társadalmi állapot megteremtéséhez, a pragmatista Ipar 4.0.-ával veti össze. Befejezésül az információs társadalom elméletének közelmúltban elhunyt három testőrére (Tadao Umesao, Daniel Bell és Alvin Toffler) emlékezve gondolataik érvényességét és tartósságát fürkészi, hogy befejezésként Andrew Targowski egyre terebélyesebb életművére hívja fel a figyelmet.
Abstract (translation) The one-time founding editor-in-chief is tracking the way of information society narrative in the last twenty years since the setout of the journal. He argues that the fundamental questions, posited once by the theoretical literature of information society are answered today by analyses, dealing with social macroevolution issues and civilization challenges. And what we should try to find is not the silhouettes of the post-information society, but the feasibility of post-bureaucratic control structure. Human economy is catching up to information and knowledge economy, as human technology to information and knowledge technology. The new keywords of the discourse are well-set around the digital transformation, artificial intelligence, and data culture. The author confronts the pragmatist Industry 4.0. paradigm with the Society 5.0. plan of Japan, which aims at a more human-centered society, supported by all the capabilities of our technology. Finally, he recollects the three musketeers of information society thinking, recently departed (Tadao Umesao, Daniel Bell, Alvin Toffler), nosing after the validity and durability of their thoughts. In conclusion, he is drawing attention to the thriving, mature oeuvre of Andrew Targowski.
Language Hungarian
Pages 48-72
Column