Articles View

ID 728
Authors DEMETER Tamás
Title Eszme- és kommunikációtörténeti tanulságok a mobil információs társadalom kutatói számára
Title (translation) The history of ideas and the history of communication
Subtitle Eszmetörténet és kommunikációtörténet
Subtitle (translation) some lessons for researchers of a mobile information society
Keywords eszmetörténet, kommunikációtörténet, mobilkommunikáció, megismerés, szignifikáns kommunikáció, nem szignifikáns kommunikáció
Keywords (translation) history of ideas, history of communication, mobile communication, cognitive capaci¬ties, significant communication, non-significant communication
Issue 2007/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VII.2007.4.6
Abstract Az elmúlt 50 évben a kommunikációtörténeti megfontolások inspiráló erőt jelentettek a tág értelemben felfogott eszmetörténeti kutatások számára, a tudománytörténettől a filozófiatörténetig. A kommunikációtechnológia szignifikáns változásai közvetlenül és társadalmi változások előidézésén keresztül is bizonyos kognitív következményekkel járnak. A technológia által a megismerésre gyakorolt, történetileg plauzibilis hatások némelyeket arra ösztönöztek, hogy felderítsék a mobilkommunikációnak a kognitív képességekre gyakorolt hatását. E tanulmány szerzője szerint a kommunikáció története, ha megfelelően kezeljük, nem nyújt támogatást a mobilkommunikáció és a megismerés kapcsolatainak tanulmányozásához. Érvelése középpontjában a szignifikáns, azaz a tudásmegőrzés és -átörökítés folyamatában releváns kommunikáció és a nem szignifikáns, vagyis ilyen szerep híján lévő kommunikáció közötti fogalmi distinkció áll. Álláspontja szerint jelenlegi fejlettségi szintjén a mobilkommunikáció közel sem tekinthető szignifikáns kommunikációnak.
Abstract (translation) During the past 50 years, insights from the history of communication have been an inspiring force behind research in the history of ideas broadly understood, from the history of science to the history of philosophy. The lessons drawn from the studies published in this area support the conclusion that significant changes in communication technologies induce, both directly and by triggering social changes, certain cognitive consequences. This historically plausible influence of technology on cognition inspired some theoreticians to explore the influence mobile communication exerts on our cognitive capacities. The author of this paper argues that the history of communication, if treated properly, could not provide support for current research on the connection between mobile communication and cognition. The core of his argument is a distinction between two concepts of communication, i.e. significant communication, meaning the kind of communication that is relevant in the process of knowledge preservation and transmission, and non-significant communication, lacking the crucial role in these processes. According to his position, at the present stage of development mobile communication is far from being part of significant communication.
Language Hungarian
Pages 97-106
Column Klasszikusok