Articles View

ID 674
Authors Z. KARVALICS László
Title A fától az erdőt: Az információközösség fogalmának értelme és szükségszerűsége
Title (translation) Can we see the wood for the trees? - On the meaning and the indispensability of the notion of information community
Subtitle (Egy hajdanvolt tudósvita nyomában)
Subtitle (translation) (In the wake of a bygone scholarly debate)
Keywords Információközösség, azonosság és különbözőség, kulturális kód, attribútumok, csoporttudat, William McDougall, Robert Maciver
Keywords (translation) information community, identities and differences, cultural code, attributes, group mind, William McDougall, Robert Maciver
Issue 2008/4
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.4.11
Abstract Hogyan modellezzük az individuális tudattartalmak individuumok feletti közösségi mintázatokká való összekapcsolódását? A szerző az eddigi megoldásokhoz képest új oldalról közelíti meg a kérdést: a különbségek levezethetőségét nem egyszerűen ugyanolyan fontosnak tartja, mint az azonosság kérdéskörét, hanem egyenesen nélkülözhetetlennek, az azonosságok és a különbségek ugyanis egyaránt ugyanarra a közös magyarázó mechanizmusra vezethetőek vissza. Kimutatja, hogy négy rétegből (fizikai attribútum-kombinációk, individuális tudattartalom-kombinációk, kulturális kódok és tartalmak kombinációi, reflektív csoportfogalmak és azok kombinációi) származnak azok az információs alakzatok, amelyeknek a rekonstrukcióival információközösségek definiálhatók, a viselkedések különbözőségét pedig az információközösségek „metszéspontjai” értelmezik.
Abstract (translation) How can we model the incorporation of individual contents of consciousness into community patchworks existing above the individual level? The author approaches the question from a new angle, considering the derivability of differences not only equally important as that of identities but indispensable: he argues that both differences and identities can be traced back to the same common underlying mechanism. He points out that the informational configurations by which information communities can be defined may originate from four layers, i. е., combinations of physical attributes, combinations of individual contents of consciousness, combinations of cultural codes and contents, and reflective notions of groups, while the alterity of behavioural patterns may be iterpreted by the nodes of concurrence of information communities.
Language Hungarian
Pages 55-72
Column Tanulmányok