Articles View

ID 459
Authors VIZER Eduardo A., CARVALHO Helenice
Title Pandóra szelencéje
Title (translation) Pandora’s box
Subtitle az infokommunikációs technológiák főbb irányai és ellentmondásai
Subtitle (translation) the main direction and the contradictions of ICT technology development
Keywords mozgó alany, globális falu, irányok, mediatizált társadalom, IKT
Keywords (translation) moving objects, global village, directions, mediatized society, ICT
Issue 2013/1
DOI https://doi.org/10.22503/inftars.XIII.2013.1.1
Abstract A 20. század utolsó évtizedeiben az információs és kommunikációs technológiák bebizonyították, hogy képesek a felzárkózásra, így továbbra is terjeszthetik a különböző alkalmazásokat, valamint egyetemes és mobil hozzáférést biztosíthatnak az együttműködési alapon létrejövő tartalmakhoz saját hálózataikon keresztül. A 21. század első évtizedében a személyi mobiltelefon és a fejlődő infokommunikációs hálózatok és szerkezetek az egyént ismét cselekvő alanyként értelmezik, aki számos rendszerben és kommunikációs hálózatban képes az alkalmazkodásra. Ez inkább egy kommunikációs társadalom, és nem egy információs társadalom képét mutatja. Míg a modern korban a műveltséget előtérbe helyező kultúra alapeszménye a gondolkodó, kiművelt alany volt, napjaink kései modern időszakában (talán posztmodernitásban?) a kívánt modell az új, konkrét területhez nem kapcsolódó „globális falu” mozgó, vándorló alanya. Az egyének tértől, időtől és a megismerési folyamatoktól is függetlenednek, az ebből fakadó technikai feltételek pedig lehetővé teszik, hogy általánossá váljon az információhoz és a kommunikációhoz való hozzáférés. Ugyanakkor, mindezek fokozatosan újraalkotják a társadalmi, politikai és kulturális szerkezetek építőelemeit is. A technikai eszközök révén társadalmaink egy-re inkább mediatizálttá válnak, ami megjósolhatatlan, esetenként ellentmondásos jövőt tárhat elénk.
Abstract (translation) In the first decade of the 21. century the emerging mobile technologies and information and communication network structures re-define the individual as an acting object again, who is continuously adapting to many systems and communication networks. This fact shows the image of rather a communication, not an information society. While in the modern era the basic principle of culture was the thinking, educated individual, in today’s late modernity (perhaps postmodernity?) it is the moving and migrating person of the “global village”. Individuals are not depending on place, time and cognitive processes and the resulting technical capabilities make access to information and communication universal. However, this process will gradually re-create the social, political and cultural building blocks of structures as well. By using technological devices our societies become more mediatized which may reveal an unpredictable and sometimes contradictory future.
Language Hungarian
Pages 6-23
Column Tanulmányok