Teljes cikk: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.3-4.6 Nyelv: hu Szerző(k):  Kovács Elvira  / Major Lenke  / Námesztovszki Zsolt  / Kovács Cintia  / Karuović Dijana
Cím: Iniciális tesztek mint a tanulói teljesítményt prognosztizáló eszközök Absztrakt: Az online tesztelés új perspektívát kínál a pedagógiai értékelés folyamatában, növelve az elvégezhető vizsgálatok és a vizsgálható személyek számát. Kutatásunkkal arra a kérdésre kerestük a választ, hogy előrevetíthető-e a tanulói teljesítmény offline környezetben iniciális online tesztek segítségével. A kutatást az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának elsőéves hallgatói körében végeztük el, mintánkat az adott tanévre beiratkozott összes első évfolyamos hallgató képezte (N=134). A felmérés konkrét feladata volt kideríteni, hogy a digitális generációk oktatásában a röpdolgozatok mintájára alkalmazott, online összefoglaló tesztekkel mért eredmények előrevetítik-e a tanulók félév végi, papíralapú tesztekkel mért teljesítményét. A kutatás eredményeként megállapítható többek között, hogy a hallgatók ingadozó teljesítményt nyújtottak az előteszteken, nem fejlődtek fokozatosan, viszont mindhárom vizsgált tanévben magasabb eredményt értek el a félév végén megírt záróvizsgán, mint az előtesztek során. A tanulmányban részletesebben közölt eredményeink hozzájárulnak annak a feltevésnek a bizonyításához, miszerint az előteszteken elért eredmények segítenek előrevetíteni a záróvizsga eredményeit.

Cím: Online initial tests as students’ performance predicting equipment Absztrakt: The use of online testing provides a new perspective in the pedagogical evaluation process, increasing the number of people being tested and the number of examinations to be carried out. The aim of our research was to examine whether student performance could be predicted in an offline environment with initial online tests. The research was carried out among first-year students of the Hungarian Language Teacher Training Faculty of the University of Novi Sad. The sample consisted of the first-year students enrolled in the academic year courses (N=134). The specific goal of the survey was to study whether the results of the pop quizzes, which were evaluated with online summary tests, applied in the teaching of digital generations, and predicted the achievements measured with paper-based tests. On the basis of the research it can be claimed that the performance of the students fluctuated in the pre-tests and did not progress gradually. However, they achieved higher scores in the final test than in the pre-tests. Our results contribute to confirming the hypothesis that the students’ achievements in the pre-tests help predict those of the final tests.
A folyóirat kiadását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara támogatja.