Full Article: [pdf] DOI: https://doi.org/10.22503/inftars.VIII.2008.4.13 Language: hu Author(s):  Jedlowski Paolo
Title: Az emlékezet szociológiája Subtitle: A tudományos vizsgálódás főbb területei és problémái Abstract: A tanulmány az emlékezet szociológiájának kérdéskörét tekinti át; az egyéni emlékezet társas természete, a kollektív emlékezet, valamint a múlthoz való kulturális viszonyulás kapcsán röviden felvázolja a tudományos vizsgálódás főbb területeit és problémáit. A felsorolt kérdések ma elsősorban az idő szociológiájának perspektívájából relevánsak; a szerző bemutat néhány ebből fakadó elméleti problémát, valamint felvázol néhány olyan irányt, amelyben a továbblépés lehetséges. A fenti kérdések mindazonáltal a társadalmi diskurzusban, valamint az egyéni és kollektív emlékezetek formálásában is meghatározó szerepet töltenek be, jobb megértésük ugyanis nagyban elősegíti a társadalmi lét kontinuitásának és diszkontinuitásának tanulmányozását, illetve az aktuális konfliktusok és a kulturális kötődések vizsgálatát.

Title: Memory and Sociology Subtitle: Themes and Issues Abstract: This article describes the basic framework of the field of sociology of memory. It offers an overview of themes and issues around (1) the social aspects of individual memory; (2) collective memories; and (3) cultural attitudes towards memory. Such issues ate relevant today from the perspective of sociology of time, and the author demonstrates some theoretical problems that arise and some directions in which they can be furthet developed. But such issues are also relevant in social discourse and in shaping individual and collective identities: their comprehension helps to investigate continuity and discontinuity in social life, as well as current conflicts and cultural ties.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.