en
hu
InfTars - Információs Társadalom
Full Article: Article is not yet uploaded. DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.VI.2006.2.10 Language: hu Author(s):  Pankucsi Márta
Title: Kisebbségek, kohézió és az információs társadalom Abstract: Az ipari társadalomból a tudásalapú információs társadalomba való átmenet átstrukturálja a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerét, esélyt adva a hátrányos helyzetű csoportok felemelkedésére és ezáltal a társadalmi kohézió erősödésére. Átrendeződik a gazdaság, megváltoznak az emberek közötti érintkezési viszonyok, új erőforrások kerülnek előtérbe. A tudás mint kulturális tőke és az emberi kapcsolatok hálózata mint társadalmi tőke a materiális tőkével azonos fontosságúvá válik. A tanulmány szerzője az info-kommunikációs eszközök lehetőségeit vizsgálja a versenyképességet javító tudás és a gazdasági sikerességhez nélkülözhetetlen bizalmon alapuló együttműködés terén. Néhány sikeres példán keresztül rámutat, hogy a kohézió megőrzésének egyik kulcskérdése a leszakadó térségek és társadalmi csoportok bekapcsolódása az információs társadalomba, a hozzáférési esélyek és a motiváltság erősítése révén.

Title: Minorities, cohesion, and the information society Abstract: The shift from the industrial society to a knowledge based information society is restructuring the system of social inequalities, giving opportunities for improving the situation of deprived social groups, strengthening social cohesion in this process. By restructuring the economy, people’s social life is also being rearranged, and new resources come to the foreground. Knowledge as cultural capital and networks of personal contacts as social capital gain importance equal to that of material capital. The author of the paper explores the possibilities of ICT in the fields of knowledge improving competitiveness and co-operation based on trust indispensable for economic success. Presenting several resultful examples, she argues that one of the keys to preserve cohesion is the inclusion of deprived areas and underprivileged social groups in the information society by improving their motivation and opportunities for access.
The publication of the Journal is supported by Budapest University of Technology and Economics.